Ogólne Warunki Sprzedaży Schattdecor sp. z o.o.

1. Słowniczek

OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży

Sprzedający – Schattdecor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ul. Sowiej 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149942,

Kupujący – przedsiębiorca, który zawiera Umowę ze Sprzedającym

Umowa – każda umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego zawierana przez Sprzedającego i Kupującego

2. Postanowienia ogólne

OWS mają zastosowanie wobec wszystkich Umów. OWS nie mają zastosowania do Kupujących będących osobami fizycznymi, które nabywają towary lub usługi oferowane przez Sprzedającego w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Odmienne uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym ani żadne ogólne warunki lub wzorce umowne stosowane przez Kupującego nie znajdują zastosowania, nawet jeśli ich stosowanie nie zostanie zaprzeczone.

3. Zamówienie i zawarcie Umowy

(1) Kupujący składa zamówienie, w którym podaje oznaczenie Kupującego, a także numer wzoru, oznaczenie wzoru, ilość, szerokość lub inne parametry techniczne oraz cenę jednostkową towarów. Zamówienie składane jest drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem poczty e-mail) lub faksem na adres lub numer faksu wskazany przez Sprzedającego. Zamówienie stanowi zaproszenie do złożenia oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

(2) W odpowiedzi na zamówienie Kupującego Sprzedający składa Kupującemu drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem poczty e-mail) lub faksem potwierdzenie zamówienia, w którym określa numer wzoru, oznaczenie wzoru, numer wzorca, ilość, szerokość oraz cenę jednostkową i łączną towarów, a także warunki dostawy INCOTERMS 2020 warunki płatności i inne warunki. Potwierdzenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

(3) W ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dnia wysłania przez Sprzedającego oferty (potwierdzenia zamówienia) Kupujący za pośrednictwem drogi elektronicznej (poczty e-mail) lub faksu przyjmie bądź odmówi przyjęcia oferty. Z chwilą przyjęcia oferty dochodzi do zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem punktu 3 ppkt (4) OWS.

(4) Brak odpowiedzi Kupującego na złożoną przez Sprzedającego ofertę (potwierdzenie zamówienia) w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dnia wysłania oferty przez Sprzedającego uważa się za przyjęcie oferty przez Kupującego, a w konsekwencji za zawarcie Umowy.

(5) Informacje (w tym dotyczące ilości, wagi, wymiarów oraz cen towarów) udzielane przez Sprzedającego w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności w ogłoszeniach, reklamach, ilustracjach, prospektach, katalogach oraz cennikach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie są wiążące dla Sprzedającego, lecz stanowią jedynie informację handlową i zaproszenie do zawarcia Umowy.

4. Wykonanie Umowy

(1) W przypadku zamówienia towarów o wzorach kolekcyjnych towary produkowane są zgodnie ze wzorcami papieru Sprzedającego. Dostawa przez Sprzedającego Kupującemu towarów odbiegających od powyższego wzorca, lecz w stopniu nieprzekraczającym powszechnie przyjętych tolerancji, nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedającego i nie powoduje żadnych ujemnych konsekwencji finansowych lub prawnych dla Sprzedającego.

(2) W przypadku zamówienia towarów o wzorach indywidualnych towary produkowane są zgodnie ze wzorcami papieru uzgodnionymi indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Dostawa przez Sprzedającego Kupującemu towaru odbiegającego od powyższego wzorca, lecz w stopniu nieprzekraczającym powszechnie przyjętych tolerancji, nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedającego i nie powoduje żadnych ujemnych konsekwencji finansowych lub prawnych dla Sprzedającego.

(3) Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towarów Sprzedającego pod kątem ich przydatności do planowanego przez Kupującego przerobu (obróbki). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Kupujący potwierdza, że:

a. Sprzedający nie ponosi od­powiedzialności za zmiany wrażeń optycznych lub właściwości technicznych towarów w razie zmiany procesu przerobu (obróbki) przez Kupującego;

b. Sprzedający nie ma wpływu na właściwości techniczne towarów (np. rozszerzenie papieru w procesie impregnacji) i tym samym nie ponosi odpo­wiedzialności z tego tytułu;

c. Kupujący zapoznał się z informacją dotyczącą folii Smartfoil, która stanowi załącznik nr 1 do OWS.

(4) Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Sprzedającego jest ograniczona do granic winy umyślnej oraz obejmuje wyłącznie rzeczywistą stratę, tj. nie obejmuje utraconych korzyści, w granicach określonych w ostatnim zdaniu niniejszego podpunktu. W szczególności przekroczenie przez Sprzedającego terminu dostawy towarów nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych Kupującego wobec Sprzedającego, chyba że zostanie dokonane umyślnie. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa jest ograniczona do kwoty odpowiadającej stosowanej przez Sprzedającego cenie netto towarów dostarczonych Kupującemu, z którymi to towarami ta odpowiedzialność jest związana.

(5) Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewywiązanie się z zobowiązań, wynikające z okoliczności lub przyczyn pozostających poza jego kontrolą, w tym między innymi wynikające z działań, zaniechań lub też z braku współpracy po stronie Kupującego lub z działania siły wyższej, np. pożaru, braku niezbędnych surowców i materiałów pomocniczych, awarii maszyn, urządzeń produkcyjnych lub przerw w dostawie energii, innych zdarzeń losowych, epidemii, strajku, sporów pracowniczych, wojny lub innych rozruchów czy też z przepisów prawa, decyzji (orzeczeń) organów państwa, nakazu lub wymogu stawianych przez uprawnione organy władzy publicznej. Jeśli Sprzedający wyprodukował już część towarów, wówczas Kupujący jest zobowiązany do odbioru wyprodukowanych towarów na warunkach określonych w Umowie.

(6) Sprzedający zapewnia standardowe opakowania towarów. Elementy zwrotne, zawarte w niektórych rodzajach opakowań (np. przekładki drewniane, end-wallsy), wskazane przez Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany odpowiednio przechowywać i wydawać Sprzedającemu. Sprzedający będzie odbierał elementy zwrotne, jeśli koszt takiego odbioru będzie uzasadniony.

5. Dostawa i płatność

(1) Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia towarów w ilości zwiększonej lub zmniejszonej o (+/-) 10% oraz o parametrach technicznych (w tym w zakresie gramatury i szerokości) odbiegających od uzgodnionych w Umowie, lecz w stopniu nieprzekraczającym powszechnie przyjętych tolerancji. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostarczonych towarów w granicach wskazanych powyżej lub różnice w parametrach technicznych (w tym w zakresie gramatury i szerokości) dostarczonych towarów nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedającego i nie wywołuje żadnych ujemnych konsekwencji finansowych lub prawnych dla Sprzedającego.

(2) Do ceny wskazanej w potwierdzeniu zamówienia dolicza się podatek od towarów i usług w stawce aktualnie obowiązującej.

(3) Za płatność dokonaną przelewem uważa się moment uznania rachunku bankowego Sprzedającego. W razie opóźnienia płatności Sprzedający zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych. Pozostałe warunki dostawy i płatności określone są w Umowie.

6. Zastrzeżenie własności

Towary są własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny.

7. Zabezpieczenie Sprzedającego

(1) W przypadku wiadomego pogorszenia sytuacji majątkowej Kupującego lub opóźnienia w płatnościach wymagalnych zobowiązań Kupującego względem Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do żąda­nia niezwłocznej zapłaty wymagalnych zobowiązań oraz uzależnienia rozpoczęcia realizacji Umowy (w tym produkcji towarów) od dokonania zapłaty ceny przez Sprzedającego przed takim rozpoczęciem.

(2) W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego wymagalnych zobowiązań Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację Umowy do momentu zapłaty przez Kupującego wszystkich wymagalnych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie, o czym poinformuje Kupującego. W takim przypadku termin realizacji Umowy ulega przedłużeniu o czas pomiędzy poinformowaniem Kupującego o niezapłaconych a wymagalnych zobowiązaniach a uregulowaniem przez Kupującego wszystkich wymagalnych zobowiązań oraz odsetek za opóźnienie. Wstrzymanie się z realizacją Umowy przez Sprzedającego, o którym mowa wyżej, nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i nie wywołuje żadnych ujemnych konsekwencji prawnych lub finansowych dla Sprzedającego.

(3) Potrącenie przez Kupującego wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedającego ze wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedającego.

8. Prawa autorskie i własności przemysłowej

Sprzedający jest uprawniony w zakresie praw autorskich oraz praw własności przemysłowej dotyczących wzorów, o których mowa w punkcie 4 ppkt (1) lub 4 ppkt (2) OWS. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający i Kupujący potwierdzają, że z chwilą dostawy towarów lub zapłaty ceny za towary nie przechodzą na Kupującego jakiekolwiek prawa do powyższych wzorów. Wykorzystywanie przez Kupującego wzorów jest zabronione. Kupujący jest uprawniony jedynie do posługiwania się oznaczeniem wzoru oraz oznaczeniem Sprzedającego w zakresie uzgodnionym ze Sprzedającym.

9. Reklamacje

(1) W ciągu 14 dni od dnia odbioru towarów lub przed rozpoczęciem przerobu towarów przez Kupującego (w zależności, która data wystąpi wcześniej) Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia ilości i jakości towarów. Wszelkie reklamacje w zakresie ilości i jakości towarów muszą zostać zgłoszone Sprzedającemu w ciągu 14 dni od dnia odbioru towarów lub przed rozpoczęciem przerobu towarów przez Kupującego (w zależności, która data wystąpi wcześniej) pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłaszania reklamacji w tym zakresie. Do reklamacji powinna zostać dołączona odpowiednia dokumentacja wad.

(2) Jeżeli Sprzedający uzna reklamację Kupującego, to odpowiednio umniejszy cenę towarów i wystawi fakturę korygującą. Sprzedający nie ma obowiązku odbioru ani utylizacji wadliwych towarów. Ewentualny podział kosztów utylizacji nastąpi na podstawie indywidualnych uzgodnień między Sprzedającym i Kupującym.

(3) Odpowiedzialność za wady powstałe w wyniku transportu rozkłada się zgodnie z warunkami dostawy INCOTERMS 2020 uzgodnionymi w Umowie, tj. określonymi przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia i zaakceptowanymi przez Kupującego.

(4) Sprzedający oraz Kupujący zgodnie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.

10. Prawo właściwe i sąd właściwy

(1) W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

(2) Wszelkie spory mogące powstać na gruncie OWS lub każdej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

11. Klauzula salwatoryjna

Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień OWS. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie OWS takimi postanowieniami, które w najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne lub bezskuteczne.

12. Klauzula dla umów gospodarczych

(1) Strony oświadczają, że przysługuje im status odrębnych administratorów danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego: „RODO”).

(2) Każda ze Stron potwierdza przetwarzanie przez drugą Stronę danych osobowych udostępnionych przez Strony w dowolnym momencie (tj. przed, podczas albo po wygaśnięciu Umowy) w związku z wykonywaniem przez Strony praw lub/i obowiązków wynikających z zawartych przez strony umów oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

(3) Strony zobowiązane są do zastosowania wobec nich wszelkich zasad wynikających z przepisów RODO, w szczególności zaś w zakresie właściwego zabezpieczenia tych danych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, a także spełnienia wobec osób, których dane otrzyma, obowiązku informacyjnego, o którym stanowi art. 14 RODO. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do zawartych umów gospodarczych.

13. Klauzula dla kontrahenta

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

(1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCHATTDECOR SP. Z O.O. UL. SOWIA 10, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE, który na mocy zawartego porozumienia współadministruje danymi osobowymi z SCHATTDECOR SE, WALTER-SCHATT-ALLEE 1-3 D-83101 THANSAU.

(2) Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@schattdecor.pl

(3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;

b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d) utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) obsługi zgłoszeń reklamacyjnych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(4) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., firmom powiązanym osobowo oraz kapitałowo, wywiadowniom gospodarczym, firmom ubezpieczeniowym, biegłym rewidentom, kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmująca się obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmie świadczącej doradztwo, firmom windykacyjnym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentów, firmom zajmującym się archiwizacją, agencjom celnym, urzędom celnym, firmom transportowym, bankom  oraz  innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

(5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

(6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.

(7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.

(8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

(9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

(10) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

14. Klauzula dla osób fizycznych pełniących funkcję organów osób prawnych, prokurentów.

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 

(1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCHATTDECOR SP. Z O.O. UL. SOWIA 10, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE , który na mocy zawartego porozumienia współadministruje danymi osobowymi z SCHATTDECOR SE, WALTER-SCHATT-ALLEE 1-3 D-83101 THANSAU.

(2) Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@schattdecor.pl

(3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów lub w celu kontaktu w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO 

b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

c)  realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

(4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., firmom powiązanym osobowo oraz kapitałowo, wywiadowniom gospodarczym, firmom ubezpieczeniowym, biegłym rewidentom, kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmująca się obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmie świadczącej doradztwo, firmom windykacyjnym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentów, firmom zajmującym się archiwizacją, agencjom celnym, urzędom celnym, firmom transportowym, bankom  oraz  innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

(5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

(6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości. 

(7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.  

(8) Pani/Pana dane pozyskaliśmy: 

- w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą spółkę - od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan funkcję członka organów osób prawnych oraz z KRS, 

- w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan tę funkcję w ramach realizowanej umowy. 

(9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

(10) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

15. Wejście w życie

OWSiD wchodzą w życie w dniu 10.05.2021


Załącznik: Informacja dotycząca folii Smartfoil.

 

Załącznik nr 1 do OWS

Informacja dotycząca folii Smartfoi

 

Folia Smartfoil spełniająca wymagania IKEA R2/R4/R7.

Produkcja foliowanych powierzchni meblowych stanowi złożony proces przetwarzania i obróbki, gdzie poszczególne komponenty, takie jak: nośniki drewnopochodne, środki klejące i folia zachowują się higroskopijnie. Wobec tego faktu należy pamiętać, że w zależności od zastosowanych komponentów i sposobu produkcji może nie dochodzić lub może dojść do mniej lub bardziej widocznego spęcznienia włókien nośnika drewnopochodnego.

Na spełnianie parametrów odpornościowych R2/R4/R7 ma wpływ bardzo wiele czynników, wśród których do najważniejszych oprócz właściwości folii takich jak: gramatura, impregnacja, ilość warstw lakieru, naniesienie, rodzaj lakieru, należą:

- rodzaj zastosowanej płyty (MDF/HDF/PŁYTA WIÓROWA) oraz jej jakość (GĘSTOŚĆ i SPOISTOŚĆ),

- system klejenia (KLEJ TOPLIWY/PVAC/ MOCZNIKOWO-FORMALDEHYDOWY) oraz naniesienie i udział związków stałych w masie klejącej,

- proces technologiczny (KLEJENIE NA CIEPŁO, KLEJENIE NA ZIMNO, NA PRASACH PRZELOTOWYCH, COMPLETE - LINE ORAZ METODĄ OPŁASZCZOWANIA).

 

Click here for the English Version

Click here for the German Version 

Click here for the Russian Version

Click here for the French Version